srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

PREHRAMBENE BOJE
              Važno organoleptièko svojstvo životnih namirnica je -boja-. Ona služi služi kao merilo zrelosti, stepena rafinacije, čistoće, svežine, ispravnosti namirnica i njihovih proizvoda. Da bi se omogućila adekvatna trgovina u okvirima Evropske zajednice izvršena je harmonizacija u oblasti važećih regulativa. Tako je usvojen sistem E brojeva za označavanje aditiva u prehrambenim proizvodima kao alternativa označavanju aditiva specificnim nazivima , koji su često dugački i kompleksne strukture. Brojevima od E100 do E199 oznaèeni su aditivi -boje- za prehrambene proizvode prema funkcionalnim svojstvima.                 Upotreba aditiva -boja- je zakonski regulisana. Prema važećem Pravilniku* boje su supstance koje se koriste za bojenje namirnica, a mogu da budu ekstrakti prirodnih sirovina i sintetski proizvedena jedinjenja, iskljuèujući: namirnice ( u osušenom ili koncentrovanom obliku), arome koje sekundarno mogu da boje prehrambene proizvode i boje koje se koriste samo za bojenje nejestivih spoljašnjih delova prehrambenih proizvoda ( kora sira, omotaèi za kobasice i slično).
               Bojenje prehrambenih proizvoda ima za cilj da se nadoknadi gubitak boje nastao tokom prerade namirnica, jer je boja namirnice čoveku prvi utisak o njenom kvalitetu. Prehrambena industrija nastoji da zadovolji ove navike ljudi, vodeći pri tome računa da bojenje namirnica ne pokriva njihov loš kvalitet. Za bojenje životnih namirnica koriste se mnoge prirodne i sintetske boje.
Podela boja za bojenje životnih namirnica:

1.prirodne bojene materije – kao što su
* karotini i karotinoidi - E160 (i/ii),
* hlorofil i bakarni kompleks hlorofila - E140 (i/ii)
* prirodni pigment košenile - E120
* crvena cvekla ili betanin - E162
* kapsantin i kapsorubin - E160 c

* karamel - E150 (a,b,c i d)
* anato - E160 b

* biljni ugalj - E153

* "Pravilnik o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditiva i njihove mešavine", Službeni list SCG broj 56/2003.

Za njihovu proizvodnju najèešće se koriste sledeći postupci :
• ekstrakcijom iz prirodnih sirovina
• fermentativnim procesom uz upotrebu prirodnih sojeva gljivica
• karbonizacija biljnog materijala
2.veštačke bojene materije - koje se dalje dele na


2.1. veštačke boje rastvorljive u vodi
* tartrazin - E 102
* sanset žuta - E 110
* azorubin - E122
* amarant - E 123
* ponso 4R - E124
* eritrozin E - 127
* alura crvena AC - E129

*patent plava - E 131
* indigotin - E132

2.2. veštaèke boje rastvorljive u mastima
* sudan I
*sudan II
* sudan III
* sudan IV

Navedeni aditivi predstavljaju jedinjenja koja se za potrebe industrije proizvode veštačkim – sintetskim putem.
Prehrambena industrija danas nudi veliki broj artikala koji sadrže navedene aditive. Njihova svrha najčešće je kozmetičke prirode - učiniti proizvod što atraktivnijim, dok istovremeno najčešće ljudskom organizmu uskraćuju vitalne nutrijente. Takva hrana je po pravilu bogata (hidrogeniranim) mastima, šećerom i solju, a umesto vitamina i minerala sadrži prehrambene boje.


1