srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Ne postoji povezanost između smrtnih ishoda kod starijih pacijenta u Izraelu i vakcinacije protiv influence

Evropski centar za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti, Štokholm, Švedska

     Četiri smrtna ishoda nastala iznenada kod muškaraca u uzrastu od 50-75 godina, koji su bili srčani bolesnici prijavljena su javno zdravstvenim autoritetima u Izraelu u vremenskom periodu od 15-21. okrobra 2006. godine. Prva tri smrtna ishoda privukla su pažnju obzirom da su se desila na istom lokalitetu i kod pacijenata koji su primili vakcinu protiv gripa (Vaxigrip) iz iste serije nekoliko dana pre smrti. Zdravstveni nacionalni autoriteti zahtevali su dopunska ispitivanja u vezi bezbednosti vakcine, imajući u vidu da se četvrti slučaj desio u kratkom vremenskom roku nakon prethodna tri. Vremenski period od aplikovanja do smrtnog ishoda rangiran je od nekoliko sati do 6 dana. Klinički podaci su ukazivali da se kod sva četiri slučaja radi o smrtnom ishodu usled bolesti srca. U istoriji bolesti nisu postojali podaci o iznenadnom kolapsu nakon imunizacije (anafilaktički šok) ili da je reč o sepsi.
     Ministarstvo zdravlja u Izraelu je prekinulo vakcinaciju protiv influence 22-23 oktobra 2006. u cilju obavljanja istraživanja. Inicijalni zaključci uprkos geografskom i/ili vremenskom grupisanju slučajeva sa malom verovatnoćom su ukazivali na povezanost sa vakcinacijom.
     Vakcina (Vaxigrip) je trovalentna inaktivisana vakcina proizvođača Sanofi Pastera -Francuska) i sterilna je suspenzija koja u dozi za odrasle sadrži 15 mikrograma hemaglutinina prema sojevima koji su preporučeni od strane SZO. Ova vakcina je u upotrebi od 1968. i licencirana je u preko 100 zemalja, a prema informacijama SZO proizvedana je u količini od 80 miliona doza za potrebe severne hemisfere u ovoj sezoni.
     Nakon objave medija o mogućoj povezanosti, Evropska komisija je putem sistema za rano upozoravanje poslala poruku svim zemljama članicama da ukoliko imaju slične slučajeve to prijave sa nacionalnog nivoa i da ukoliko pripremaju ili planiraju javno zdravstvenu meru imunizacije odgovore u skladu sa zahtevom.
     Nakon analize zvaničnih informacija Izraelskih zdravstvenih autoriteta Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti praveći procenu rizika, zaključio je da mogućnost uzročno-posledične veze u ovim slučajevima je veoma mala. Procene su zasnovane na činjenicama da se imunizacija ovog dela populacije( kardiovaskularni bolesnici) sprovodi prema kliničkim indikacijama, a da je značajan rizik od iznenadne srčane smrti postoji zbog njihovih godina/ili drugih faktora. Zaključeno je da ne postoji razlog za promenu nacionalnih programa vakcinacije protiv influence u zemljama članicama EU. Sprovođenje imunizacije je sada veoma intenzivno širom Evrope i shodno preporukama obuhvata pre svih starije stanovništvo u riziku, pacijente sa hroničnim bolestima, kao i zdravstveno osoblje pre otpočinjanja epidemijskog talasa u ovoj sezoni.
     Najveći deo populacije koji je obuhvaćen imunizacijom, imajući u vidu njihov uzrast/ili bolest je u višem riziki od iznenadnog i neočekivanog smrtog ishoda negoli osobe koje pripadaju mladim i zdravijim populacionim grupama. Četiri osobe koje su umrle pripadaju grupi visokog rizika od prirodne iznenadne smrti u odnosu na njihove godine i prateću bolest. Smrtni ishodi koji se očekuju u populaciji iznad 65 godina prema procenama u populaciji Švedske, procenjeni su stopom od 1/1000 svake nedelje. Svakako da višu stopu smrtnosti treba očekivati kod osoba iznad 65 godina koje imaju bolest srca. Aproksimacijom ovih podataka na populaciju od 140 000 vakcinisanih starijih osoba i onih koje su u riziku, a koje su primile prema izveštaju vakcinu u Izraelu moglo bi se proceniti da bi taj broj bio oko 140/nedeljno, a da je povezan sa imunizacijom čak i do 20 smrtnih ishoda na dan tokom nedelje.
     SZO nije dobila zvanično prijave ozbiljnih uzgrednih reakcija ili letalnih ishoda nakon primene Vaxigripa tokom ove sezone. Imajući u vidu podprijavljivanje, epidemija gripa u sezoni sa sobom nosi povećanu smrtnost osoba u riziku imajući u vidu klinički tok influence, odnosno komplikacije koje se javljaju kod ovih pacijenata.
     Nekoliko slučajeva smrtnih ishoda nakon imunizacije ovom vakcinom dovode se u vezu sa anafilaktičkim šokom, koji se javlja u veoma kratkom vremenskom intervalu nakon aplikacije, a što nije zabeleženo kod ovih pacijenata u Izraelu uz dodatak da ne postoji povećani rizik od anafilaktičkog šoka kod pacijenata sa kardiovaskularnom bolesti. Postoji mogućnost da pacijent dobije sepsu zbog kontaminacije vakcine infektivnim agensom, ali klinička slika kod navedenih pacijenata nije ukazivala na postojanje infekcije, a i prateća dokumentaciji ove vakcine je ukazivala da zadovoljava standarde kontrole.
     Postoji jaka naučna evidencija da je vakcinacija kardiovaskularnih bolesnika protiv influence bezbedna kao i za opštu populaciju, dok akutna infekcija, uključujući influencu dovodi do prolaznog porasta rizika od vaskularnih poremećaja.
     Prema navedenom ova četiri smrtna ishoda ne mogu se dovesti u vezu sa imunizacijom i rutinska imunizacija protiv influence sa posebnim akcentom na grupe u riziku je preporuka za sve zemlje Evrope.


1