srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


SAVETOVALIŠTE ZA UNAPREĐENJE ISHRANE I ISHRANJENOST STANOVNIŠTVA

    Osnovne delatnosti savetovališta za unapređenje ishrane i ishranjenosti, ogledaju se u unapređenju kvaliteta ishrane i ishranjenosti i prevenciji nutritivnih faktora rizika s obzirom na i visoku učestalost nutritivnih faktora rizika populacije u našoj sredini, visoku stopu morbiditeta i mortaliteta od hroničnih masovnih nezaraznih bolesti naročito kardiovaskularnih bolesti, malignih oboljenja, dijabetesa. Delatnosti su zasnovane na principima Svetske Zdravstvene Organizacije, čija osnova je obezbeđivanje pravilne,nutritivno vredne, raznovrsne ishrane različitih kategorija stanovništva ,praćnju kvaliteta porodične i društvene ishrane, nutritivštva znači i investicija u nacionalno zdravlje zbog čega pravilna ishrana predstavlja socijalnu, ekonomsku i zdravstvenu kategoriju. Stoga je neophodna izrada, implementacija i kontinuirano sprovođenje nacionalne i regionalne strategije i politike hrane i ishrane i prevencije nutritivnih faktora rizika i hroničnih masovnih nezaraznih bolesti u skladu sa preporukama SZO. Optimalna ishrana stanovništva u zajednici je osnova, ali i indikator ostvarenja milenijumskih ciljeva razvoja .

     Aktivnosti savetovališta za unapređenje ishrane i ishranjenosti su sledeće:

· praćenje kvaliteta porodične ishrane

· praćenje kvaliteta društvene ishrane i planiranje jelovnika kolektivne ishrane

· praćenje stanja ishranjenosti različitih kategorija stanovništva (dece predčkolskog i čkolskog uzrasta, omladinaca, studenata, odraslih i starih osoba)

· formiranje registra različitih stanja nepravilne ishranjenosti i nutritivnih faktora rizika populacije

· postavljanje jedinstvene metodologije longitudinalnog praćenja ishranjenosti na nivou populacije

· izrada grafikona rasta i razvoja dece predškolskog i školskog uzrasta

· evaluacija stanja ishranjenosti pojedinih kategorija stanovništva sa predlogom preventivnih i interventnih mera

· promocija i edukacija stanovništva i zdravstvenih radnika u vezi pravilne ishrane i adekvatnog stila života

· longitudinalno proučavanje i praćenje konzumiranja pojedinih grupa namirnica, makro i mikronutrienata u ispitivanim kategorijama stanovništva sa predlogom korektivnih i preventivnih mera

· klinički pregled, antropometrijska, fiziološka, laboratorijska i anketna ispitivanja na individualnom nivou

· medicinska nutritivna prevencija i terapija dijetoterapija različitih nutritivnih poremećaja

· izrada specijalnih receptura jela za različita klinička stanja

· kontrolni pregledi pacijenata uz predlog dalje adekvatne dijetoterapije

· longitudinalno praćenje postignutih efekata tretmana pravilne ishrane i izmene stila života na individualnom nivou

· saradnja sa stručnim udruženjima i naučnim institucijama u oblasti ishrane na domaćem i internacionalnom nivou

· kontinuirana saradnja sa mas-medijima

· monitoring i evaluacija postignutih efekata unapređenja ishrane i ishranjenosti i prevencije nutritivnih faktora rizika na populacionom nivou na osnovu indikatora

 1